موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توران

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

قابل توجه دانشجویان گرامی : 

بعد از ورود به سایت ، اطلاعات تاهل، شناسنامه ای ، آدرس و کدملی و .. .را چک کنید و بعد از تکمیل و تایید قسمتهای دیگر سایت در دسترس قرار می گیرد . 

در غیراینصورت سایر دسترسیها برای شما باز نمیشود.